Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Επικαιροποιημένο Μητρώο Επιμορφωτών – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ KAI ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Επικαιροποιημένο Μητρώο Επιμορφωτών – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ KAI ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Το Συντονιστικό Συμβούλιο του 1ου Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης απευθύνει πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαιτούμενα επιστημονικά και διδακτικά προσόντα, να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να ενταχθούν στο Επικαιροποιημένο Μητρώο Επιμορφωτών/τριών του 1ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται ότι θα πραγματοποιηθεί επικαιροποίηση του Μητρώου που έχει ήδη διαμορφωθεί κατά το προηγούμενο σχολικό έτος, ανά θεματική ενότητα. Για το λόγο αυτό μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι δεν έχουν υποβάλει κατά το προηγούμενο σχολικό έτος, δεν έχουν ενταχθεί στο παραπάνω Μητρώο, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του 1ου Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης  και επιθυμούν να ενταχθούν σ΄ αυτό και όσοι έχουν ήδη ενταχθεί στο Μητρώο και επιθυμούν να υποβάλουν επιπρόσθετα στοιχεία. Μπορούν να υποβάλουν επίσης αίτηση όσοι επιθυμούν να τροποποιήσουν τις επιλογές θεματικών ενοτήτων. 

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι/νες για να ενταχθούν στο Μητρώο Επιμορφωτών/τριών οφείλουν
1. να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: apekthes@otenet.gr την
Αίτηση ? Υπεύθυνη Δήλωση Επιμορφωτή/τριας στην οποία δηλώνονται
i. τα ατομικά στοιχεία ( σελ. 1)
ii. οι θεματικές ενότητες που επιθυμούν να διδάξουν (σελ. 2)
iii. ο πίνακας κριτηρίων μοριοδότησης (σελ. 3-8).
Όλα τα παραπάνω στοιχεία βρίσκονται στην ιστοσελίδα του 1ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης
http://1pek.thess.sch.gr/ στο αρχείο με τίτλο «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ». Οι
υποψήφιοι επιμορφωτές/τριες θα πρέπει να υποβάλουν την «ΑΙΤΗΣΗ ? ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΔΗΛΩΣΗ» ηλεκτρονικά από Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014 έως και Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι επιμορφωτές/τριες για να ενταχθούν στο Μητρώο Επιμορφωτών
οφείλουν να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν ταχυδρομικά (με συστημένη
επιστολή) κλειστό φάκελο ο οποίος θα περιέχει υπογεγραμμένη την αίτηση – υπεύθυνη
δήλωση και τα δικαιολογητικά με βάση τα οποία θα γίνει η μοριοδότηση τους, έως και την
Δευτέρα 29-12-2014 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του 1ου Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης
στη διεύθυνση:
1ο ΠΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 59 & ΠΑΠΑΗΛΙΑΚΗ
54453
ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2014-12-13T09:20:54+00:00