Ωρολόγιο πρόγραμμα, ανά θεματική ενότητα, για τη διδασκαλία των θεματικών πεδίων της Επιμόρφωσης, Α΄ και Β΄ Φάσης, των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Ωρολόγιο πρόγραμμα, ανά θεματική ενότητα, για τη διδασκαλία των θεματικών πεδίων της Επιμόρφωσης, Α΄ και Β΄ Φάσης, των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Το Συντονιστικό Συμβούλιο του 1ου Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Το ΦΕΚ 3347/14-12-2012
  2. Το ΦΕΚ 156 /29-1-2014
  3. Τις με αριθμ. 19/07-03-2014 και 20/10-03-2014 πράξεις του Συντονιστικού Συμβουλίου του ΠΕΚ

 

Αποφασίζει ομόφωνα και Συντάσσει

 

το Ωρολόγιο Πρόγραμμα ανά θεματική ενότητα, για τη διδασκαλία των θεματικών πεδίων της Επιμόρφωσης, Α΄ και Β΄ Φάσης, των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2013-2014, στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση και τα οριστικοποιημένα τμήματα των Επιμορφούμενων

2014-03-11T11:16:21+00:00