Οριστικός Πίνακας Κατάταξης ανά Θεματική Ενότητα Επιμορφωτών/τριών

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης ανά Θεματική Ενότητα Επιμορφωτών/τριών

Συντονιστικό Συμβούλιο του 1ου Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Το ΦΕΚ 3347/14-12-2012
  2. Το ΦΕΚ 156/29-1-2014
  3. Τη με αρ. πρωτ. 59/11-02-2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του 1ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης
  4. Τις αιτήσεις των υποψηφίων για ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών
  5. Τις με αριθμ. 10/10-02-2014, 11/25-02-2014, 15/27-02-2014 και 16/28-02-2014 Πράξεις του Συντονιστικού Συμβουλίου του ΠΕΚ
  6. Τις υποβληθείσες ενστάσεις, τις οποίες και εξέτασε

 

Αποφασίζει ομόφωνα και Συντάσσει

τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης ανά Θεματική Ενότητα Επιμορφωτών/τριών για το «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Α΄ και Β΄ Φάση που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο»

2014-03-10T13:49:51+00:00