ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»

 Tο Συντονιστικό Συμβούλιο του 1ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας υπόψη την  υπ.αριθμ.10587/14-12-2012 ΥΑ  (ΦΕΚ 3347/14-12-2012, τεύχος B) και το   με   αριθ.   Πρωτ.   11797/27-12-2012   έγγραφο   της   Ειδικής      Υπηρεσίας     Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων Μονάδα Β3/Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. που αναφέρονται στην Υλοποίηση Επιμόρφωσης Α? και Β? φάσης, των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας   και   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικών ετών  2012-2013  και  2013-2014,  στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης  εκπαιδευτικής  υποστήριξης  για  ένταξη  μαθητών  με  αναπηρία  ή/και ειδικές   εκπαιδευτικές   ανάγκες»   των   Αξόνων    Προτεραιότητας   1,   2   και   3   του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το ελληνικό δημόσιο, απευθύνει πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαιτούμενα επιστημονικά και διδακτικά προσόντα, να υποβάλουν αίτηση προκειμένου ενταχθούν στο Μητρώο Επιμορφωτών/τριών το οποίο θα δημιουργηθεί ανά θεματική ενότητα από το 1ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν  την αίτηση μέχρι 8 Φεβρουαρίου 2013. 

Οδηγίες για την διαδικασία υποβολής – αξιολόγησης των αιτήσεων δίνονται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος που ακολουθεί.

 

Περιγραφή Αρχείου Αρχείο
ΦΕΚ 3347_14_12_2012 pdf
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ pdf
 ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  word-logo

 

2013-01-22T19:56:55+00:00